banner
banner-patent dizaýny 5-de 1 radio ýygylykly derini gysýan ýüz ýuwujy maşyn, buz sowadyjy-KM19
banner-zawod-ussahanasy

Näme üçin bizi saýlaýar?

10 ýyldan gowrak ýokary hilli gözellik idegine we kiçi öý enjamlary önümlerine üns beriň.

Zawodyň başlangyjy

Zawodyň başlangyjy

10 ýyldan gowrak wagt bäri gözellik aladasy we kiçi öý enjamlary önümleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşýär

 • Zawodyň başlangyjy

Önümler düşünjesi

Önümler düşünjesi

Ynamyň esasynda ýokary hilli we arzan bahadan gowy önüm öndüriň, hil bilen ýaşamaga çalyşyň we müşderilere üns beriň

Zawod medeniýeti

Zawod medeniýeti

Şahsy ideg we kiçi enjamlar ulgamynda on ýyllyk tejribesi bolan ýokary hünärli gözleg we barlag toparymyz bar.

 • Zawod medeniýeti-1
 • Zawod medeniýeti-2

Zawod ussahanasy

Zawod ussahanasy

Şeýle hem, berk hil gözegçiligini saklamaga we ýokary hilli önümleri üpjün etmäge mümkinçilik berýän ösen synag enjamlarymyz bar.

 • Zawod ussahanasy

Şahadatnamalar

Şahadatnamalar

Önümlerimiziň hemmesi dürli halkara şahadatnamalaryny aldy, köp milli önüm patentlerine eýe.

 • Şahadatnamalar

BIZ hakda

SÖVEGI SÖVEGI SÖVEGI DURMUŞY
Hereket

Şençzhenen Kemengya Intelligent Technology Co., Ltd., Şençzhenen Rizhibang Electronics Co., Ltd.-iň golçur kärhanasy bolup, gözellik önümlerini, massa health saglygy goraýyş önümlerini we ownuk durmuş enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.

Bir nokatly hyzmat çeşmesi zawody hökmünde, gözleg we gözleg işlerine, galyndy sanjymyndan önümçilige we satuwa toplumlaýyn çözgütleri bermäge borçlanýarys.

HYZMAT HYZMATDAŞLARY

10 ýyldan gowrak wagt bäri gözellik aladasy we kiçi öý enjamlary önümleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşýär

 • zolaklar (3)
 • zolaklar (7)
 • zolaklar (5)
 • zolaklar (4)
 • zolaklar (6)
 • zolaklar (2)
 • zolaklar (1)

Aýratyn önümler

10+ ýyllap gözellik idegini we kiçi öý enjamlary hyzmatyny bermekde ýöriteleşen

Habarlar

Iň täze hilli gözellik maglumatlary ýygnaň

 • Derini ýaşartmak enjamlary üçin ösen tehnologiýa

  Deriniň ýaşalmagy üçin enjamlar meşhurlyk gazanyp başlaýar, sebäbi adamlar derisiniň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin invaziv däl çözgütleri gözleýärler.Bu enjamlarda ulanylýan esasy tehnologiýalaryň biri mikro tok bejergisi.Bu innowasiýa usuly pes intensiwlikdäki elektrik toguny sti ...

 • Derini bejermek enjamlary üçin ýaş çäkleri barmy?

  Derini bejermek enjamlary, garramaga, ýaşartmaga we derini gowulaşdyrmak häsiýetleri bilen gözellik pudagynda meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, bu enjamlary ulananyňyzda köplenç bir sorag ýüze çykýar: Derini bejermek enjamlary üçin ýaş çäklendirmeleri barmy?Ageaş göz öňünde tutulmaly möhüm faktor bolsa-da, möhüm ...

 • Öý gözellik enjamlary peýdalymy?

  Öý gözellik enjamlarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen köp adam olaryň netijeliligi bilen gyzyklanýar.Facingüzüňi arassalaýan çotgalardan başlap, garramaga garşy gurallara çenli bu enjamlar, öz öýüňiziň rahatlygynda hünär derejeli netijeleri kepillendirýär.Şeýle-de bolsa, uly sorag galýar: Öýdäki gözellik enjamlaryny ediň ...